Τετάρτη 23 Απριλίου 2008

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ;


Δεν επιτρέπεται η απόλυση μελών δ.σ. συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά τη διάρκεια της θητείας τους και μέχρι έναν χρόνο μετά τη λήξη της (άρθρο 14 § 4 του ν. 1264/1982).

Οι μόνες περιπτώσεις, κατά τις οποίες δικαιολογείται απόλυση συνδικαλιστή είναι οι ακόλουθες:

A) Eξαπάτηση εργοδότη κατά την πρόσληψη (παρουσίαση ψεύτικων πιστοποιητικών και βιβλιάριων, για να προσληφθεί ή να λάβει μεγαλύτερη αμοιβή).

B) αποκάλυψη βιομηχανικών και εμπορικών μυστικών της επιχείρησης - απαίτηση ή / και αποδοχή ωφελημάτων, ιδίως προμηθειών από τρίτους,

Γ) πρόκληση σωματικών βλαβών, απειλή ή σοβαρή εξύβριση του εργοδότη ή εκπροσώπου του,

Δ) επίμονη και αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεσης εργασίας,

Ε) αδικαιολόγητη αποχή από την εργασία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά ημερών.

Για την ύπαρξη των παραπάνω λόγων απόλυσης αποφασίζει η επιτροπή προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών, η οποία αποτελείται από πρόεδρο πρωτοδικών, αντιπρόσωπο του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου και εκπρόσωπο των εργαζόμενων.

Επίσης θα πρέπει να ελεχθή η σειρά εκλογής του στο Δ.Σ. διότι ο νόμος προστατεύει συγκεκριμένο αριθμό μελών Δ.Σ. ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών και όχι όλο το Δ.Σ.

Δευτέρα 21 Απριλίου 2008

Έχουν δικαίωμα να εισέρχονται εντός του χώρου εργασίας μέλη Δ.Σ. συνδικαλιστικών οργανώσεων


1. O ν. 1264/1982, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 2224/1994 και έκτοτε ισχύει, ορίζει τα βασικά δικαιώματα μελών του διοικητικού συμβουλίου συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων.

Αυτά είναι ιδίως τα ακόλουθα:

Το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να διανέμουν ανακοινώσεις τους μέσα στο χώρο εργασίας, αλλά εκτός του χρόνου εργασίας (άρθρο 16 § 6 του ν. 1264/1982).

Το δικαίωμα συνδικαλιστικής άδειας του προέδρου, αντιπροέδρου και γενικού γραμματέα επιχειρησιακής συνδικαλιστικής οργάνωσης μέχρι 5 ημέρες μηνιαίως, αν τα μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης είναι τουλάχιστον 500, και μέχρι 3 μέρες, εάν είναι λιγότερα. Η συνδικαλιστική άδεια δεν είναι αμειβόμενη (άρθρο 17 § 2 του ν. 1264/1982).


Ενόψει των ανωτέρω, οι απαντήσεις στα επιμέρους ερωτήματα είναι προφανείς, ωστόσο, συνοψίζουμε:


(α) Άνευ ειδικής αδείας και πάντως συνεννόησης με την διοίκηση της επιχείρησης, κανείς – ούτε και συνδικαλιστής – δύναται νομίμως να εισέρχεται εντός της επιχείρησης και ιδίως εντός του χώρου παραγωγής, κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας, για κανένα λόγο πλην της παροχής εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, οι προαναφερθείσες διατάξεις πρέπει να τηρούνται.

(γ) Η με οποιαδήποτε μορφή απασχόληση του προσωπικού κατά τη διάρκεια της εργασίας του απαγορεύεται, ακόμα και αν γίνεται με τη συγκατάθεση του εργαζόμενου, και πάντως, η παραμονή του εργαζόμενου εντός της επιχείρησης και δη του χώρου παραγωγής μετά το πέρας της βάρδιας του, δύναται να συμβαίνει μόνο ύστερα από ειδική άδεια του εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα παραπάνω.

(δ) Την αποκλειστική ευθύνη για εργατικό ατύχημα, πλημμελήματα, καθυστερήσεις και ελλείψεις στην παραγωγή, ζημιές στις μηχανές και γενικώς κάθε τί που θέτει σε κίνδυνο την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και τον οικονομικό σκοπό της εκμετάλλευσης, έχει ο εργοδότης που είναι υπόλογος και έναντι των εποπτικών και ελεγκτικών αρχών και έναντι των πελατών του. Έχει συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα να ενεργεί κάθε τί που τού επιτρέπει ο νόμος προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή, προσήκουσα, εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της επιχείρησής του. Ιδίως το δικαίωμα να θέσει τους τρίτους προ των ευθυνών τους με τη διαδικασία του «αυτόφωρου».

Τέλος, σημειώνουμε ότι ο εργοδότης δεν δικαιούται να θέσει σε εφαρμογή το πειθαρχικό δίκαιο (αν τέτοιο υπάρχει εντός της εταιρίας του με κανονισμό εργασίας) εναντίον των εργαζομένων του αν ο ίδιος δεν εναντιώθηκε προηγουμένως στις αναφερόμενες στο ερώτημα πρακτικές που ακολουθούν οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης, καθώς κατά τα φαινόμενα, οι εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν προκάλεσαν την είσοδο και τις δραστηριότητες των συνδικαλιστών εντός της επιχείρησης αλλά απλώς ανέχθηκαν μία κατάσταση.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008


ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΜΕΕ

Κύριοι,
Έλαβα το Fax με τα αιτήματα της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου για την Σ.Σ. 2008
Oπως διαπίστωσα εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, τα αιτήματα είναι εκτός πραγματικότητας και τα περισσότερα θα πρέπει να τα απευθύνουν στα αρμόδια υπουργεία ή αλλού, πάντως όχι σε εμάς.

Η πραγματικότητα για τα περισσότερα τυπογραφεία είναι ότι με δυσκολία καλύπτουμε με δουλειά τη μια βάρδια. Κάνουμε τεράστιες επενδύσεις με προσωπικό ανεκπαίδευτο οι περισσότεροι εκτυπωτές τυπογράφοι δεν έχουν επενδύσει στην εκπαίδευση τους, δεν έχουν τελειώσει καμία σχολή. Και περιμένουν πότε κάποιος από εμάς θα τους κάνει τεχνίτες για να πάνε στο επόμενο τυπογραφείο και να διαπραγματευτούν της ήδη υπέρογκες αμοιβές τους εκβιάζοντας.

Στη νέα Σ.Σ (αν τελικά την υπογράψουμε) και η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 έτη, αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνηθεί είναι το εξής.

Όλοι οι συνάδελφοι δεν έχουν 4χρωμες 70Χ100 μηχανές.
Άλλοι έχουν 4χρωμες 50Χ70 ή 35Χ50, άλλοι έχουν δίχρωμες και άλλοι μονόχρωμες. Όπου λόγω της μειωμένης παραγωγής, εργασίας και των δυνατοτήτων της κάθε μηχανής οι αμοιβές των εργαζομένων θα πρέπει να διαφοροποιούνται αναλόγως και να είναι κατά πολύ χαμηλότερες.

Όπως ακριβός γίνετε σε όλους του υπολοίπους κλάδους των εργαζομένων παγκόσμια ανάλογα με την μονάδα παραγωγής και της δυνατότητες. είναι και η αμοιβή της κάθε Σ.Σ.

Είναι πλέον στο χέρι του εργαζόμενου να επιλέξει σε τι είδους μηχανή θα δουλέψει ώστε να πάρει τα αντίστοιχα χρήματα.

Το παραπάνω αίτημα είναι σημαντικό και δίκαιο.
Δεν πρέπει να υπογραφεί καμιά Σ.Σ. χωρίς να το περιλαμβάνει.

Είμαστε ο μόνος κλάδος που το επίδομα της άδειας είναι 17 ημέρες και όχι 15 όπως ισχύει για όλους τους εργαζομένους. (Άλλη μια πανελλαδική πρωτοτυπία).

Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι αποφασίζεται για όλο τον κλάδο και για όλους τους συναδέλφους. Πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη της ιδιαιτερότητες και τα τυπογραφεία με μικρότερες μηχανές και παραγωγή.

Και το σπουδαιότερο Έχουμε και εμείς σαν κλάδος αιτήματα εκτός από υποχρεώσεις και μπορούμε να τα διεκδικήσουμε.

Θα ήθελα η παρούσα επιστολή, να δοθεί σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Να αναγνωστή στο επόμενο Δ.Σ. του ΣΕΜΕΕ. Να πάρουν θέση όλοι οι συνάδελφοι.
Και να με καλέσετε για να παραστώ.

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς
Κάνιος Νίκος μελος ΣΕΜΕΕ

Δεν ξεγελούν τους τυπογράφους η ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ του κκε και τα τσιράκια τους

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ

Μπορούν τα κόμματα να ανταγωνίζονται τους ιδιώτες στο επιχειρείν;;;;

Μήπως η κρίση στον κλάδο έχει ρίζα στην ΚΡΙΣΗ ΙΔΕΩΝ που υπάρχει σε αυτόν;

Η διέξοδος βρίσκεται στη δική μας πάλη.
Πρέπει να εξασφαλιστεί η δουλειά του καθενός.
Οι εργαζόμενοι του κλάδου να περάσουν στην αντεπίθεση.
Ανυποχώρητος ταξικός αγώνας (κλικ εδώ)
Το τέλος της αυταπάτης. Δικαιολογημένος ο φόβος τους... Δε θα «ξεμπερδέψουν»!!! (κλικ εδώ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------