Κυριακή 27 Ιουνίου 2010

Μας ρωτάτε συνεχώς για την ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ και σας απαντάμε

Η Εταιρεία έχει στην κυριότητά της ένα συγκρότημα κτιρίων συνολικής επιφάνειας 19.907,11 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Λεύκης 134 στο Κρυονέρι Αττικής. Το κτιριακό αυτό συγκρότημα είναι κτισμένο σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 33.419,00 τ.μ. και χρησιμοποιείται ως βιομηχανική μονάδα εκτυπώσεων.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ (11.458.220,00 €), διαιρούμενο σε ένδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες είκοσι (11.458.220) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.

Χρηματοοικονομικοί και βασικοί δείκτες επιδόσεων της Εταιρείας της οικονομικής χρήσης από 1/1/2009 έως 31/12/2009.

• Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε την 31/12/2009 στα 50.730.108,97 ευρώ.


Επιτεύχθηκαν συμφωνίες με νέους πελάτες για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης ύψους 1.000.000 ευρώ περίπου.Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι :
α) Η έκδοση ημερήσιων και μη εφημερίδων, περιοδικών και οποιουδήποτε είδους εντύπων, πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού, καλλιτεχνικού, επιστημονικού, τεχνικού, ψυχαγωγικού και γενικά οποιουδήποτε περιεχομένου.
β) Η έκδοση κάθε είδους και μορφής βιβλίων συγκραμάτων Ελλήνων ή ξένων συγγραφέων για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων.
γ) Η εμπορία κάθε είδους εντύπου.
δ) Η εκτέλεση κάθε φύσης τυπογραφικών, εκτυπωτικών, λιθογραφικών, χρωμογραφικών, τσιγκογραφικών, βιβλιοδετικών και οποιωνδήποτε γενικά εργασιών σχετικών με την παραγωγή εντύπων, για λογαριασμό, είτε της ίδιας της εταιρείας είτε οποιουδήποτε τρίτου.
ε) Η δημιουργία και εκμετάλλευση τυπογραφείων, πιεστηρίων, λιθογραφείων, βιβλιοδετείων, χρωμογραφικών, τσιγκογραφικών και οποιονδήποτε άλλων συναφών παραγωγικών μονάδων και εγκαταστάσεων.
στ) Η παραγωγή και εκμετάλλευση κάθε είδους ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών, κινηματογραφικών και άλλων προϊόντων ήχου και εικόνας, για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας είτε οποιουδήποτε τρίτου.
ζ) Η δημιουργία και εκμετάλλευση παραγωγικών μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων ήχου και εικόνας κάθε είδους.
η) Η δημιουργία και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών εκπομπής και αναμετάδοσης και οποιωνδήποτε είδους μέσων οπτικής και ακουστικής μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης, μόνιμης, περιοδικής ή ευκαιριακής λειτουργίας σε οποιονδήποτε τόπο, και έξω από την έδρα της εταιρείας.
θ) Η παραγωγή και εκμετάλλευση κινηματογραφικών, τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και οποιουδήποτε άλλου είδους προγραμμάτων, εκπομπών, παραγωγών, για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας, είτε οποιουδήποτε τρίτου.


Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή ή ανάλογο σκοπό, με οποιονδήποτε τύπο και μορφή συμμετοχής ή συνεργασίας.
β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τύπο και μορφή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου.
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με δραστηριότητες όμοιες, παρεμφερείς ή ανάλογες με τους σκοπούς της εταιρείας.
δ) Να αγοράζει, να πωλεί και να εκμεταλλεύεται με οποιαδήποτε μορφή και τρόπο, προϊόντα οποιουδήποτε τρίτου που αντιστοιχούν ή σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας.


Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
‐ Λαμπρόπουλος Ηλίας του Αλεξίου Πρόεδρος Δ.Σ.
‐ Ντούρος Ιωάννης του Αλκιβιάδη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής
‐ Διακουμής Κωνσταντίνος του Σωτηρίου Μέλος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
‐ Γόντικας Αριστοτέλης του Ιωάννη Mέλος Δ.Σ.
‐ Μοντσενίγος Λεωνίδας του Χρήστου Mέλος Δ.Σ.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι 28/7/2012.
Μέτοχοι της Εταιρείας
Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν κατά την 31/12/2009 το 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και του αντίστοιχου αριθμού των μετοχών της Εταιρείας.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                       ΜΕΤΟΧΕΣ           ΠΟΣΟΣΤΟ
‐ Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδος       11.389.472              99,40%
‐ Μενεμενόγλου Α. Ιορδάνης                    22.916                0,20%
‐ Λουκάς Ι. Στέφανος                                22.916                0,20%
‐ Καράτσαλος Δ. Χρήστος                        22.916                0,20%
   ΣΥΝΟΛΑ                                          11.458.220                100%

Δεν ξεγελούν τους τυπογράφους η ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ του κκε και τα τσιράκια τους

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ

Μπορούν τα κόμματα να ανταγωνίζονται τους ιδιώτες στο επιχειρείν;;;;

Μήπως η κρίση στον κλάδο έχει ρίζα στην ΚΡΙΣΗ ΙΔΕΩΝ που υπάρχει σε αυτόν;

Η διέξοδος βρίσκεται στη δική μας πάλη.
Πρέπει να εξασφαλιστεί η δουλειά του καθενός.
Οι εργαζόμενοι του κλάδου να περάσουν στην αντεπίθεση.
Ανυποχώρητος ταξικός αγώνας (κλικ εδώ)
Το τέλος της αυταπάτης. Δικαιολογημένος ο φόβος τους... Δε θα «ξεμπερδέψουν»!!! (κλικ εδώ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------